DOPRAVA ZDARMA PŘI NÁKUPU NAD 500,- Kč!! PLATÍ PRO ČR!!
Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 500,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím webových stránek
www.landsingershop.cz provozovaných Šárkou Hrdličkovou


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) v souladu s ustanovením §
1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a
kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím webových stránek na
internetové adrese www.landsingershop.cz (dále jen „kupní smlouva“). S těmito
obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a
je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se
s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.2. Prodávajícím je Šárka Hrdličková, Slezská 1739/105, Praha 3 – Vinohrady, IČO: 87414368
(dále jen „prodávající“), která provozuje internetový obchod na webových stránkách
umístěných na internetové adrese www.landsingershop.cz (dále jen „webová stránka”), a
to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. V kupní smlouvě lze sjednat ujednání odchylná od těchto obchodních podmínek. Případná
odchylná ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto
obchodních podmínek.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.


2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, případně jiná smlouva dle občanského
zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně
prodávající.

2.2. Spotřebitel je kupující, který je fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy
nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného
výkonu svého povolání.

2.3. Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu
svého povolání.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Kupující může skrze webovou stránku objednávat zboží i bez registrace. 

3.2. Webová stránka umožňuje registraci kupujícího a zřízení uživatelského účtu, na základě
registrace provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského
rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále
jen „uživatelský účet“).

3.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich
změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při
objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.

3.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 6 (šest) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Domněnka ukotvená v ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní
obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu
za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Náklady na poštovné i balné nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním
ceníkem zvoleného dopravce.

4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. kupujícím (koupi lze uskutečnit i bez registrace a přihlášení k uživatelskému účtu),
tedy jméno a příjmení kupujícího, adresa, e-mailová adresa, případně další údaje
uvedené v objednávkovém formuláři
4.4.2. objednávaném zboží, které kupující označí a „vloží“ do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu,
4.4.3. způsobu úhrady kupní ceny zboží a požadovaném způsobu doručení objednávaného
zboží a
4.4.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako „objednávka“).
4.5. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které
do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat
chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí
její doručení elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v
uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o
dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, resp. kupní smlouva, vzniká okamžikem, kdy
je kupujícímu doručeno přijetí objednávky (akceptace), jež je prodávajícím zasláno
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Od tohoto momentu
vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny
kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Automatické zasílané oznámení o
doručení objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky. Prodávající se
zavazuje odeslat kupujícímu přijetí objednávky (akceptace) nejpozději do 24 hodin od
obdržení objednávky. Kupující je oprávněn do doby, než mu bude doručeno přijetí
objednávky (akceptace) tuto svoji objednávku odvolat.

4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory)
si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Dárkový elektronický poukaz - podmínky použití najdete zde

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Ceny zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu jsou uváděny jako konečné a včetně
všech souvisejících poplatků. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní
objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy) a náklady na balné jsou následně
přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná kupní cena zboží po vyplnění
objednávkového formuláře je již uvedena včetně dopravného a balného. Není-li uvedeno
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

5.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je kupující
povinen uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.
2301878131/2010, vedený u Fio banky pod příslušným variabilním symbolem, kterým je
číslo objednávky; údaje pro euro platby ze zahraničí SWIFT: FIOBCZPPXXX IBAN:
CZ6620100000002001881603 (dále jen „účet prodávajícího“).

5.3. Vzhledem k tomu, že prodávající většinou nemá zboží skladem, ale vyrábí ho na základě
objednávky kupující požaduje prodávající zásadně uhrazení celé kupní ceny před odesláním
zboží kupujícímu, není-li dohodnuto jinak. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku
se nepoužije. Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtě 10-ti dnů od uzavření kupní
smlouvy spolu s uvedením variabilního symbolu platby na základě zálohové faktury. Není-li 
kupní cena uhrazena v uvedené lhůtě, kupní smlouva pozbývá účinnosti a smluvní strany jí
nejsou dále vázány. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní
cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.4. V případě, kdy kupující provede úhradu kupní ceny předem a prodávající posléze není
schopen zajistit dodání objednaného zboží, vrátí prodávající přijatou platbu kupní ceny zpět,
a to na účet kupujícího, z něhož byla platba provedena nebo kupujícím za tím účelem
prodávajícímu písemně oznámený. Lhůta k vrácení přijaté platby kupní ceny nesmí překročit
30 dnů ode dne, kdy prodávající zjistí nemožnost plnění, nebo kdy obdržel informaci o účtu,
na nějž má být platba vrácena.

5.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.

5.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb předem zálohovou fakturu a po provedené
platbě na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není
plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po
uhrazení ceny zboží a zašle jej kupujícímu spolu se zbožím. Faktura vystavená na základě
kupní smlouvy slouží zároveň i jako dodací list.

5.7. Prodávající vystaví kupujícímu účtenku, pokud je k tomu povinen podle zákona o evidenci
tržeb. Ve stejném případě zároveň zaeviduje přijatou tržbu u správce daně online; v případě
technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Prodávající v rámci své objednávky zvolí způsob dodání zboží, tedy zaslání zboží kupujícímu
konkrétním smluvním přepravcem. V případě zaslání zboží kupujícímu prodávající odešle
(předá přepravci) zboží na adresu kupujícího pro doručování uvedenou v objednávce
nejpozději do 20 kalendářních dnů od zaplacení kupní ceny. Termín dodání a cena přepravy
se řídí podmínkami přepravce. Prodávající však neodpovídá za porušení povinností podle
tohoto odstavce, pokud zboží kupujícímu neodešle v uvedených lhůtách z důvodu
nepředvídatelných okolností nebo z důvodů, které nezavinil.

6.3 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy

6.4 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání a prodávající není povinen zboží
přijmout zpět.

6.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6 Při převzetí zásilky se zbožím od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
obalu zásilky a v případě zjištění jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci a 
prodávajícímu a zároveň pořídit fotografii obalů. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se zbožím nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít. V případě oprávněného odmítnutí převzetí zásilky, je-li zboží stále
dostupné, zašle prodávající kupujícímu objednané zboží znovu v co nejkratším možném
náhradním termínu, v opačném případě prodávající vrátí kupujícímu přijatou kupní cenu
způsobem uvedeným v odst. 5.2 výše.

6.7 Pokud kupující zjistí poškození/zničení zásilky až po jejím převzetí od přepravce, je povinen
nejpozději do 48 hodin od jejího převzetí učinit reklamaci vlastním jménem a na vlastní
náklady u přepravce sám, a to v souladu s podmínkami přepravce. – v tomto případě nemá
kupující nárok na náhradní plnění od prodávajícího.

6.8 Je-li zásilka doručena kupujícímu bez poškození nebo poničení, avšak kupující zjistí, že
předmětem zásilky je jiné, než jím objednané zboží, popř. jiný počet kusů zboží, než který si
objednal, je kupující povinen neprodleně, nejpozději však do 7 dní od převzetí zásilky od
přepravce informovat o uvedené skutečnosti prodávajícího na e-mailové adrese
info@landsingershop.cz, a to společně s uvedením všech relevantních okolností daného
případu a s popisem objednaného zboží. Shledá-li prodávající reklamaci kupujícího dle
předešlé věty za opodstatněnou, sjedná bez zbytečného odkladu s kupujícím nápravu.

6.9 Nebude-li zásilka kupujícímu doručena ani do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo potvrzeno
odeslání zásilky prodávajícím, je kupující povinen informovat prodávajícího o tom, že
nedošlo k doručení zásilky na e-mailové adrese prodávajícího info@landsingershop.cz, a to
společně s uvedením všech relevantních okolností daného případu a s popisem objednaného
zboží, aby mohl prodávající provést reklamaci nedoručené zásilky u přepravce a zajistit
dodání nedoručeného zboží v náhradním termínu, o kterém bude kupujícího informovat
prostřednictvím elektronické adresy kupujícího.

6.10 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až
2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a v případě kupní smlouvy se spotřebitelem
též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí.

7.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají
povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která
se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li
na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v
souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí
se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude
po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z
vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené
jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že
zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na e-mailové adrese prodávajícího
info@landsingershop.cz. Kupující je zároveň povinen předat zboží prodávajícímu k posouzení
vzniku nároku z vadného plnění. Zboží k posouzení je nutno doručit prodávajícímu včetně
náležitých dokladů a popisem závady. Kupující zároveň bere na vědomí, že výrobky jsou
převážně vyráběny z přírodní kůže, která má své specifické vlastnosti a tedy o výrobky je
potřeba pečovat s náležitou pozorností.

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
reklamační řád prodávajícího. Reklamační řád zde.

7.8. Kupujícímu, který není spotřebitelem, prodávající neposkytuje záruku za jakost zboží, ledaže
je tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se
v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

8. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Spotřebitel má dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez
udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, s výjimkou případů uvedených v ust. § 1837
občanského zákoníku, mimo jiné tehdy kdy jde o smlouvu o dodávce zboží, které bylo
upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Výrobky, které jsou dle přání
zákazníka opatřeny pro jeho osobu specifickým znakem, logem, případně konkrétním
vyobrazením, zejména pokud se jedná o gravírování, ražbu nebo tepání a dále pokud na
přání kupujícího došlo ke změně barvy výrobku, jedná se o úpravu na přání kupujícího a
v těchto případech nelze od kupní smlouvy odstoupit.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od 
kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od
převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo
dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení
od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu elektronické pošty
prodávajícího info@landsingershop.cz.

8.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem prodávajícímu vráceno nejpozději do 14 dnů
od odstoupení od kupní smlouvy, a to na adresu Slezská 1739/105, Praha 3 – Vinohrady.
Spotřebitel vrátí zboží, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to
tak, aby na něm nevznikla prodávajícímu žádná škoda. Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu,
Spotřebitel zboží zabalí tak, aby bylo zboží během přepravy dostatečně chráněno proti
poškození a znehodnocení. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel
náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže
být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží odesláno kupujícím
prodávajícímu na dobírku, nemusí být prodávajícím převzato a případně vzniklé náklady
budou uplatněny vůči kupujícímu.

8.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek prodávající vrácené
zboží překontroluje a přezkouší obratem po jeho obdržení. Pokud je zboží vráceno
oprávněně, odešle prodávající neprodleně spotřebiteli informaci, že zboží bylo vráceno v
pořádku a ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení vrátí peněžní prostředky přijaté od
spotřebitele, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, ledaže
spotřebitel výslovně uvede jiný požadavek, a to buď odesláním peněz na adresu spotřebitele
nebo převodem na účet spotřebitele (při odstoupení od smlouvy spotřebitel může uvést,
požadovaný způsob vrácení kupní ceny). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté spotřebitelem, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů
dále vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob
standardního dodání nabízený prodávajícím) již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným
způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další
náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí.

8.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

8.6. V případech, kdy má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní
smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží spotřebitelem. V takovém případě vrátí
prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet
určený spotřebitelem.

8.7. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a spotřebiteli uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je 
povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.8. Kupující, který není spotřebitelem, není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy podle § 1829
odst. 1 občanského zákoníku ve smyslu odstavce 8.2 obchodních podmínek.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K VÝROBĚ ZBOŽÍ NA ZAKÁZKU

9.1 Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při výrobě zboží na zakázku se řídí těmito
obchodnímu podmínkami, pokud ze speciálních podmínek uvedených níže v tomto článku
nevyplývá, že v případě zboží na zakázku se uplatní tyto speciální podmínky.

9.2 Pro účely tohoto článku se níže uvedenými pojmy rozumí:
a) výroba zboží na zakázku – zpoplatněná služba prodávajícího spočívající ve vytvoření
zboží na zakázku (viz vymezení pojmu níže) dle požadavků kupujícího spočívajících ve
zhotovení díla, kdy kupující si vybere barvu ze vzorkovníku uvedených na webové stránce a
sdělí prodávajícímu, jak má zboží vypadat.

b) zboží na zakázku – výsledek činnosti prodávajícího, který odpovídá požadavkům
kupujícího

c) smlouva se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí smlouva o dílo jejímž
předmětem je závazek prodávajícího zhotovit a dodat kupujícímu zboží dle jeho požadavků
a povinností kupujícího je za toto zboží zaplatit kupní cenu.

9.3. Pro zboží na zakázku platí následující podmínky, které bere kupující na vědomí a objednávkou
výroby zboží na zakázku s nimi vyslovuje souhlas:

a) O právech kupující z vadného plnění při výrobě zboží na zakázku platí ustanovení čl. 7
těchto obchodních podmínek.

b) V souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku nemá spotřebitel právo na odstoupení od
smlouvy, neboť u zboží na zakázku se jedná o zboží, které bylo vyrobeno podle přání
kupujícího

c) Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu dodat do 30 dní od uzavření smlouvy.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
info@landsingershop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
elektronickou adresu kupujícího.

10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a
kupujícím z kupní smlouvy.

10.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí
ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních
údajů kupujícího pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu nazvaného Zásady zpracování osobních údajů pro
eshop, který je dostupný na stránkách www.landsingershop.cz. Více informací k takovému
zpracování najdete zde: Ochrana osobních údajů eshopu

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na
webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by
docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle
předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu
poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v
případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.5. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá rovněž
v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Slezská 105, Praha 3, 130 00, adresa
elektronické pošty info@landsingershop.cz, telefon: 737 080 202

12.7. Tato verze obchodních podmínek je platná ode dne 17.09.2020.

 

                                                                                      

 

                                                   

                                                                                                           

 

 

 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz